Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA).

Het OKA onderzoekt objectief de kwaliteit van de zorg aan de balie van de apotheek.

Wat houdt het OKA in?


 • Ten minste 6 onderzoeken per jaar per apotheek.
 • Toetsing door professionele mystery guests.
 • Onderzoek volgens de meest actuele normen en richtlijnen aangaande de kwaliteit van dienstverlening in de apotheek.
 • Beoordeling op bejegening, probleemanalyse (analyse zorgvraag) en voorlichting, advisering en verstrekking.
 • Casus wordt getest in een pilot en zo nodig aangepast.
 • Weging van de onderzoeksdata voor ieder afzonderlijk onderzoek door deskundigenpanel bestaande uit een senior beleids- en productadviseur zelfzorg en patiëntenvoorlichting KNMP, een oud hoofddocent van de Universiteit Utrecht en praktiserend apothekers.
 • Uitgebreide rapportage per onderzoek, met benchmark (vergelijking met landelijk gemiddelde en beste apotheek).
 • Jaarlijks een Management Review Rapport met onder meer overzichtelijke weergave van alle behaalde scores.
 • Officiële erkenning ‘Beste Apotheek van Nederland’ voor de apotheek met de hoogste gemiddelde score van het jaar.

OKA in 2022: Receptenonderzoek wegens succes geprolongeerd!


Het standaard-abonnement zal in 2022 bestaan uit vier zelfzorgcasussen en twee receptcasussen. Bij de receptcasussen maken we geen gebruik meer van de ‘shadowing methode’ zoals in het verleden en het onderzoek zal niet ‘mystery’ zijn. Het zal voor de apotheekmedewerker onmiddellijk duidelijk zijn dat het het OKA van AMP betreft. Het onderzoek geeft goed inzicht in de handelwijze van de apotheek en het niveau van de receptenafhandeling. Hoe gaat het onderzoek in zijn werk:

 • De veldwerker van AMP bezoekt de apotheek met een recept. Hij of zij stelt zich voor en vraagt de apotheekmedewerker om het recept op de gebruikelijke wijze te behandelen. De veldwerker speelt daarbij de rol van patiënt of de rol van familielid/mantelzorger die namens de patiënt in de apotheek komt. De veldwerker beschikt over achtergrondinformatie, dus kunnen er vragen worden gesteld. Het is de bedoeling dat het recept wordt behandeld en de voorgeschreven medicatie wordt verstrekt op de manier zoals in de apotheek altijd gebeurt, dus inclusief etikettering, verpakking, uitleg, enz. De checklist voor dit onderzoek is gebaseerd op de structuur van de Conceptrichtlijn Consultvoering van de KNMP.
 • Door middel van het praktijkonderzoek van AMP wordt duidelijk hoe er in de apotheek wordt gewerkt, welke hulpmiddelen de apotheek heeft en welke daarvan men ook daadwerkelijk gebruikt. Via een landelijke benchmark wordt ook inzichtelijk welke methodes er elders worden ingezet en wat deze werkwijzen opleveren. Er wordt ook gekeken of het consult efficiënt is uitgevoerd (duur van het gesprek). Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt welke best practices er zijn en hoe efficiënt de gebruikte methodes zijn (in termen van tijdsbesteding).

Wat kunt u met de resultaten doen?


 • Samen met personeel resultaten analyseren om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.
 • Plan van aanpak vaststellen en verbeteringen realiseren.
 • Onderzoekresultaten gebruiken om de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden van apotheken, zorggroepen of certificerende instellingen.
 • Onderzoekresultaten gebruiken als input voor kwaliteitverslag.

Inschrijfformulier 2022

 • Inschrijven 2022: tot en met 1 maart a.s.
 • € 1.395,00 excl. btw /jaar

  Artikel PW over het OKA